800 311 113 |

Spotřebitelská soutěž NadraIN FORTE - pravidla

I. Organizátor soutěže
Marketingová soutěž probíhá na území České republiky. Organizátorem soutěže je společnost Simply You Pharmaceuticals a.s., IČO: 25385381 se sídlem: Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3, zapsána: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14484 (dále jen organizátor).

II. Podmínky účasti
Soutěže se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby s trvalým nebo přechodným bydlištěm na území České republiky starší 18 let. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci, rodinní příslušníci a osoby blízké společnosti organizátora.

III. Účastníci soutěže a pravidla soutěže

Pravidla soutěže
Účastníkem soutěže se stává každá osoba dle čl. II. těchto Pravidel soutěže, která na stránkách www.nadrain.cz v sekci Soutěž, vyplní své osobní údaje, odpoví na 8 soutěžních otázek a odešle své odpovědi prostřednictvím tlačítka Odeslat.

Z jedné IP adresy se lze účastnit soutěže pouze jednou v daném týdnu.

Soutěž potrvá vždy jeden týden (pondělí – neděle). O výherci bude rozhodnuto losem v následujícím týdnu. Poté bude soutěž opět spuštěna a poběží opět jeden týden.

Výhra: 1x balení NadraIN FOTRE 60 tob.

O výhře a dalších podrobnostech ohledně vyzvednutí výhry bude soutěžící informován organizátorem e-mailem.

Předáním výhry výherci jsou splněny veškeré závazky organizátora i spolupořadatele vůči výherci stanovené těmito pravidly. Nárok na výhru nevzniká v případě nedodržení nebo porušení stanovených podmínek soutěže.

Organizátor nenese odpovědnost za jakákoli rizika spojená s realizací výhry, nepřebírá vůči výhercům žádné jiné závazky než stanovené těmito pravidly a výherci nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany organizátora, než uvedená v těchto pravidlech.

IV. Práva a povinnosti organizátora
Organizátor je oprávněn změnit pravidla i podmínky soutěže, výhry a dobu jejího trvání kdykoli v průběhu soutěže. Veškeré výhry jsou právně nevymahatelné. Na výhry nevzniká účastí v soutěži právní nárok a výhry nemohou být vyměněny za hotovost.

Soutěžící svou účastí v této soutěži souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění, pro marketingové účely správce, společnosti Simply You Pharmaceuticals a.s. jejich poskytnutím dalšímu správci za účelem nabízení obchodu a služeb. Udělení souhlasu je dobrovolné a vztahuje se též na zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb. Soutěžící může tento souhlas písemnou formou kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat.

Účastníci soutěže souhlasí s tím, že jejich jména a příjmení, města bydliště mohou být bezplatně použity pro reklamní a marketingové účely, zejména mohou být zveřejněny ve sdělovacích prostředcích, na internetu nebo v propagačních materiálech organizátora a spolupořadatele, a to po dobu 2 let od ukončení soutěže.

V. Závěrečná ustanovení
Pravidla soutěže jsou k dispozici v sídle organizátora nebo na internetových stránkách www.nadrain.cz. Účastníci soutěže jsou těmito pravidly vázáni. Ostatní vztahy, výslovně neupravené těmito pravidly, se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.